A LEKTORÁLÁS JELENTŐSÉGE


Az Agroang Fordítóiroda Debrecen belvárosában található, szolgáltatásaink az ország egész területéről igénybe vehetők, mivel az ügymenet 100 %-ban elvégezhető online, anélkül, hogy ügyfeleinkkel személyesen találkoznánk, így mondhatni országos fordítóiroda szerepét is betöltjük.

Mit jelent a lektorálás?

Lektorálás alatt nemcsak a célnyelvi szöveg nyelvtani alapok szerinti javítását értjük, hanem stilisztikai és tartalmi korrektúrát is jelent egyben, amely folyamat során a lektor figyelembe veszi a lefordított szöveg célját (hol jelenik meg, kinek szól, milyen ország piacán jelenik meg stb.).

Különbséget teszünk

nyelvi lektorálás és szakmai lektorálás között.

A nyelvi lektor – lehetőség szerint anyanyelvi lektor – nyelvhelyességi szempontok szerint javítja az anyagot, kirakta a szükséges vesszőket a szövegbe, vadássza a szóismétlést stb.

Szakmai lektor pedig a szakszöveget szakmai szempontok alapján javítja, ezt a feladatot elismert szakember végzi. Amennyiben egy műszaki fordítás magyar nyelvre fordítódott, érdemes olyan szakemberrel ellenőriztetni az anyagot, aki ismert és elismert gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök stb, tehát adott szakterület tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkezik.

Milyen esetekben ajánljuk a lektorálás lefolytatását?

Általában minden anyag esetében szükség lehet lektorálásra, de úgy gondoljuk, abban az esetben elengedhetetlen, amikor a lefordított anyag nagyobb nyilvánosság elé kerül, így cikkek, gépkönyvek, felhasználói útmutatók, valamint abban az esetben is, amikor jogi dokumentum fordításáról van szó.

Milyen árak érvényesek a piacon?

A piaci gyakorlat azt mutatja, hogy a lektorálás a fordítási árak 50 %-a szokott lenni, viszont vannak olyan esetek is, amikor a már lefordított anyag lektorálása helyett az újrafordítás válik indokolttá. Ebben az esetben a szakfordítás tarifái válnak irányadóvá.

Lektorálás leggyakoribb esetei

 • doktori értekezések – tézisfüzetek - absztrakt
 • gépkönyvek, használati utasítások
 • termékleírások
 • új termék külföldi piacon történő bevezetése
 • marketinganyagok
 • weboldal tartalmi elemeinek szakszerű ellenőrzése
 • szerződések

A lektoráláshoz időre van szükség

Amennyiben az anyag, dokumentum fordítása irodánknál történik, a lektorálást egy második, lektorálásért felelős nyelvi szakember végzi, így a szakfordításhoz képest a szakfordítás és lektorálás folyamata hosszabb lesz.

Abban az esetben is kérhet lektorálást, ha az anyagot, dokumentumot nem velünk fordíttatta. Irodánk vállalja magyar szöveg lektorálást is.

Kérjen árajánlatot tőlünk online, 1 órán belül válaszolunk!

ÁRAJÁNLAT

LEKTORÁLÁS - ÜGYMENET


nyelvi lektorálás árak

LEKTORÁLÁS ÁRAK


Drágább, mint a fordítás? Maga a lektorálás nem drágább, mint a szakfordítói munka, a piacot tekintve a lektorálás a fordítási ár 50%-a szokott lenni.  Van, hogy a hibák száma miatt az újrafordítás válik indokolttá, ebben az esetben a szakfordítás piaci árai lesznek irányadók.

Elszámolás alapja?

A lektorálás árak kialakításánál a következőkből kell kiindulni.

Különbséget kell tenni a forrásnyelvi vagy célnyelvi leütés és karakter között. Leütés alatt értjük az alfanumerikus karaktereket (tehát minden, ami szám vagy betű), de a leütésbe tartozik a szóköz is. Az elszámolási alapot nálunk a karakterek adják, ezt a szóközök száma nem növeli, így az elszámolási alap is kedvezőbben alakul.

Irodánk kiindulási alapja mindig a forrásnyelvi karakter (amennyiben van forrásnyelv és célnyelv külön) tehát amely nyelvről történt a fordítás. Forrásnyelv hiányában (például külföldi cserediák PhD értekezésének lektorálásakor) mindig nehezebb dolgunk van, hiszen esetenként a nyelvi lektor az, aki „kitalálja” a szerző mire gondolt. 

Mikor szükséges fizetnem?

Magánszemélyek esetében az anyag átadása napján elektronikus számlát állítunk ki, amely kiegyenlítésére Önnek 15 napja van . Amennyiben kényelmesebbnek találja a személyes találkozót, abban az esetben készpénzes kiegyenlítésre is lehetősége van.

Vállalati ügyfeleink esetében 15 vagy 30 napos, rugalmas fizetési határidőt szoktunk kínálni, előleget csupán 200 000 Ft értékű megbízásnál kérünk be, az előleg a megbízási díj 20 %-a szokott lenni.

Mitől függ a határidő? Mindenképpen figyelembe vesszük az Ön igényét, azaz mikorra szükséges késznek lennie a lektorált anyagnak, de leginkább attól függ, mennyi munka van a javítással

KÉRJEN TŐLÜNK ÁRAJÁNLATOT!

MI TÖRTÉNHET, HA NEM LEKTORÁLTATJA AZ ANYAGOT?


 • bizonyos ügymenetet lassíthat, ha az anyagot/szerződést a befogadó intézmény vállalat visszautasítja
 • termékeket hívhatnak vissza a piacról
 • piacon a potenciális partnerek nem veszik komolyan
 • vállalatát komolytalan színekben tüntetik fel a nemzetközi/hazai piacon
 • pályázatoknál hiánypótlási szakaszban visszautasíthatják kérelmét
 • célpiacon a terméke, üzenete nem ér célt
 • félrefordított bakit az internet nem felejt, ebben az esetben nehezen korrigálható a hiba

lektorálás árak hivatalos lektor által

MI A KÜLÖNBSÉG A LEKTOR ÉS FORDÍTÓ KÖZÖTT?


A fordító

 • mondatról mondatra, a legkisebbtől a legnagyobb egységig, azaz a betűtől az egész írásműig halad. Az alapoktól így jut el fokozatosan a teljes építményig.
 • nunka közben az éppen megalkotott mondat legszűkebb környezetét, az azt közvetlenül megelőző és követő mondatot tartja szem elött, azaz mikroszinten mozog.
 • nemcsak fordít, hanem folyamatosan ellenőrzi is az általa már elkészített szövegrészeket. Ez az értékelés és felülbírálás saját magára irányul, ezért önektorálás néven ismeretes.


A lektor

 • globális stratégiát követve a kész szöveg egészéhez viszonyítja az egyes mondatok nyelvi, tartalmi és egyéb megfelelését, ill. kölcsönös összefüggéseit.
 • más szakemberek fordítását olvassa, amivel együtt jár, hogy egy tőle idegen gondolkodásmóddal és stílussal kell azonosulnia.

Forrás: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

A különbségeket a következő táblázat szemlélteti:

 Fordító Lektor
 Kiindulópont forrásnyelvi szövegcélnyelvi szöveg
 Főtevékenység szövegalkotás, ekvivalencia-teremtésszövegértékelés, ekvivalencia-ellenőrzés
 Stratégia mondatról mondatra, mikroszintűteljes szöveg, makroszintű
 Ellenőrzés módja önellenőrzésmás munkájának ellenőrzése

Forrás: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

LEKTORÁLÁSI ELVEK


Brian Mossop könyvében foglalja össze a lektorálásra vonatkozó ismereteket, „A lektorálási elvek összegzése” (Summary of Revision Principles) című művében a következő 20 tanácsot adja:

 1. Ha a lektorálás kezdetén sok hibát találunk a fordításban, mérlegeljük, hogy a lektorálás helyett újrafordítsuk-e a szöveget .
 2. Ha a fordítás a forrásnyelvi szöveg nélkül vagy második olvasatra sem érthető, akkor mindenképpen szükség van javításra.
 3. Ne azt kérdezzük, hogy egy mondatot lehet-e, hanem kell-e javítani. Tartsuk szem előtt a fordítás felhasználóit és rendeltetését, hogy minél kevesebbet javítsunk.
 4. Inkább kevésbé javítsunk, mint hogy átírjuk a mondatokat.
 5. Csökkentsük minimálisra az elrontás lehetőségét úgy, hogy nem változtatunk, ha valamiben nem vagyunk biztosak.
 6. Csökkentsük minimálisra a lektorálás idejét az egynyelvű átolvasással, hacsak a hosszasabb összehasonlítást meg nem kívánja a félrefordítás vagy a kihagyás valószínősége (nehéz szöveg, gyakorlatlan fordító stb.) és az ilyen hibák következményei.
 7. Nyelvi vagy stilisztikai javítás esetén ellenőrizzük, hogy nem okoztunk-e félrefordítást.
 8. Ellenőrizzük, hogy a változtatás nem kíván-e meg változtatást máshol is a mondatban vagy egy szomszédos mondatban.
 9. Ne hagyjuk, hogy a makroszintű szövegrészek elvonják a figyelmünket a mikroszintű hibákról.
 10. Ne hagyjuk, hogy a megfogalmazás elvonja a figyelmünket a jelentésbeli hibákról (értelmetlenség, ellentmondás stb.)
 11. A számokat ugyanúgy ellenőrizzük, mint a szavakat; azok is részei a tartalomnak.
 12. Úgy dolgozzunk, hogy minél jobban bele tudjuk élni magunkat az olvasó helyzetébe.
 13. Úgy dolgozzunk, hogy egyensúlyba tudjuk hozni a fordítás pontosságát és olvashatóságát.
 14. A végső elemzésben inkább hagyatkozzunk az olvasó igényeire, mint a megrendelő kéréseire.
 15. Tartózkodjunk az azonnali ítélkezéstől: győződjünk meg arról, hogy a fordítás első oldalán nincsenek helyesírási és nyomdahibák.
 16. Mások munkájának a lektorálásakor ne végezzünk olyan változtatást, amelyet nem tudunk megindokolni.
 17. Ne kényszerítsük másokra saját fordítói szemléletünket.
 18. Ne kényszerítsük másokra saját nyelvhasználatunkat.
 19. Gondoskodjunk arról, hogy a lektorálás teljes mértékben hasznára váljon a megrendelőnek és az olvasónak: győződjünk meg minden kézzel írt változtatás átvezetéséről és valamennyi változtatás elmentéséről, mielőtt a szöveget elküldjük a megrendelőnek.
 20. Ha valamit nem sikerült megoldanunk, valljuk be a megrendelőnek.

[Brian Mossop 2001: 149 in: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 41-42]

nyelvi lektorálás árak tapasztalt fordítók által

MIÉRT TAPASZTALHATÓ ÁRBAN ELTÉRÉS A PIACON?


 • A sürgős, szaknyelvi vagy kreatív szövegek esetén a lektorálás árak magasabbak, míg az egyszerű, hosszú és nem sürgős szövegek javításának díja kedvezőbben alakulhat.
 • A szakmában elismert lektorok díja magasabb, mint pályakezdő szakembereké.
 • Fontos megjegyezni, hogy a lektori munka nem könnyű feladat, összetett kompetenciát igényel és ez is egy szakma. Jó nyelvérzékkel megáldott diák, más területen tevékenykedő szakember aligha tudja ellátni a feladatot.

Felhasznált irodalom

 • Brian Mossop (2001: 149) in: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 41-42
 • Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

Kérjen tőlünk ajánlatot! Az "üzenet" rovatban jelezze, hogy lektorálásra van szüksége!

Ajánlatkérés

Kérjük töltse ki az összes kötelező mezőt!

Mikor lehet szükségünk lektorálásra?


Miért an szükség lektorálásra

Magyarországon ma már a legtöbb fordítóiroda komplex csomagokban nyújtja szolgáltatásait, ami azt jelenti, hogy az alap fordítási szolgáltatás mellé – többek között - lektorálást is tudnak nyújtani, illetve javasolni. Vannak olyan esetek, amikor nem szükséges lektorálást igénybe venni, mivel a lefordított anyag saját felhasználásra, illetve feldolgozásra készül.

Viszont rengeteg olyan helyzet létezik, amikor nekünk – irodáknak, szakfordítóknak – kell felhívnunk a figyelmet a lektorálási munka elvégzésére. Nézzük a leggyakoribb eseteket:

1.    a lefordított anyag nagyobb közönségnek készül – ez lehet egy könyv, publikáció, doktori tézisfüzet, újságcikk, de ide sorolható egy weboldal is.
2.    bizonyos cégjogi esetekben – alapító okirat, társasági szerződés, cégjegyzék, támogató okirat, szerződések fordítása után
3.     marketingkommunikációs anyagoknál – online és offline anyagok – szórólap, katalógusok, blogbejegyzések, termékleírások
4.    gépkönyvek, használati útmutatók

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT SZERETNÉK

NA DE…
Különbséget kell tenni nyelvtani és szakmai lektorálás között!


Nyelvi lektorálás/korrektúra esetén a szakember vadássza a nyelvtani hibákat, tagolja a mondatokat, felhívja a figyelmet a szóismétlésre

VISZONT

Szakmai lektorálás során a lektor a szakszöveget szakmai szempontok alapján javítja. Egy gépkönyvet például olyan kompetens szakemberek tudják lektorálni, akik adott szakterületen végzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek (gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök stb.)

a lektorálás fontossága

Mit kell tudni a díjakról?


Drágább, mint a fordítás? Maga a munka elvégzése nem drágább, mint maga a szakfordítás, kb. a fordítási díjak 50 %-a szokott lenni. Nehéz pontos egységárat mondani, mert a piacon maga a fordítási díjak is rendkívül változók. Előfordulhat, hogy a lektor annyi – nyelvtani vagy szakmai – hibát talál a lefordított anyagban, hogy az újrafordítás válik indokolttá.
Mi az elszámolási alap? Eltérő képet mutat a piacon. Van, aki célnyelvi vagy forrásnyelvi karakterben határozza meg, de létezik olyan eset is, amikor oldalanként történik az egységár meghatározása.
Mikor szükséges fizetni?  Akár magánszemély, akár cég veszi igénybe a szolgáltatást, a számla kiállításától számított 15-30 napra szükséges teljesíteni a kifizetést.
Előleg szükséges? Csak abban az esetben, ha a megbízási díj eléri a bruttó 200 000 Ft-ot.
Hogyan tudok ajánlatot kérni? Amennyiben a szakfordítást nem irodánk készítette, szükségünk van a lefordított anyagra, hogy lássuk, mennyire lesz könnyű vagy nehéz dolgunk. Kapcsolatba a következőképpen léphet velünk:

HÍVOM AZ IRODAVEZETŐT

Székely Beatrix
közgazdász és okleveles agrár szakfordító
+ 36 30 216 1299

E-mailt írok:
iroda@agroang.hu

VAGY

ÁRAJÁNLATOT KÉREK

DURVULHAT A HELYZET LEKTORÁLÁS NÉLKÜL?
SAJNOS IGEN…


lektorálás nélkül mire számíthatunk
 • bizonyos ügymenetek lassulhatnak
 • a befogadó intézmény visszautasíthatja a lefordított dokumentumot
lektorálás nélkül komolytalannak tűnhet a tartalom
 • a piacon nem veszik komolyan termékét/vállalatát
 • komolytalan színekben tűnhet fel
lektorálás pályázatokhoz
 • pályázatnál visszadobhatják a kérelmét
 • célpiacon a termékével, vállalatával kapcsolatos üzenet nem ér célt
lektorálás a félrefordítások megelőzésére
 • a bakit, félrefordításokat, rossz marketingkommunikációs üzenetet az internet nem felejti

Miért tapasztalunk néha eltérő vállalási árat a piacon?


1.   Sürgős, szaknyelvi vagy kreatív szövegek esetén az árak magasabbak, míg az egyszerű, hosszú és nem sürgős szövegek javításának díja kedvezőbben alakulhat.

2.     A szakmában elismert lektorok díja magasabb, mint pályakezdő szakembereké.

3.     Fontos megjegyezni, hogy a lektori munka nem könnyű feladat, összetett kompetenciát igényel és ez is egy szakma. Jó nyelvérzékkel megáldott diák, más területen tevékenykedő szakember aligha tudja ellátni a feladatot.

4.     Mindig van olyan lefordított szöveg, amellyel kevés utómunka van, viszont akadnak olyan megkeresések is, amikor már indokolt újrafordítani a szöveget, mintsem lektorálni.

5.     Itt is érvényes az, ami fordításnál is, hogy a nyelvpár, nyelv dönt az ár felől.

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása