A LEKTORÁLÁS JELENTŐSÉGE


Az Agroang Fordítóiroda Debrecen belvárosában található, szolgáltatásaink az ország egész területéről igénybe vehetők, mivel az ügymenet 100 %-ban elvégezhető online, anélkül, hogy ügyfeleinkkel személyesen találkoznánk, így mondhatni országos fordítóiroda szerepét is betöltjük.

Mit jelent a lektorálás?

Lektorálás alatt nemcsak a célnyelvi szöveg nyelvtani alapok szerinti javítását értjük, hanem stilisztikai és tartalmi korrektúrát is jelent egyben, amely folyamat során a lektor figyelembe veszi a lefordított szöveg célját (hol jelenik meg, kinek szól, milyen ország piacán jelenik meg stb.).

Különbséget teszünk

nyelvi lektorálás és szakmai lektorálás között.

A nyelvi lektor – lehetőség szerint anyanyelvi lektor – nyelvhelyességi szempontok szerint javítja az anyagot, kirakta a szükséges vesszőket a szövegbe, vadássza a szóismétlést stb.

Szakmai lektor pedig a szakszöveget szakmai szempontok alapján javítja, ezt a feladatot elismert szakember végzi. Amennyiben egy műszaki fordítás magyar nyelvre fordítódott, érdemes olyan szakemberrel ellenőriztetni az anyagot, aki ismert és elismert gépészmérnök, mechatronikai mérnök, villamosmérnök stb, tehát adott szakterület tekintetében megfelelő kompetenciával rendelkezik.

Milyen esetekben ajánljuk a lektorálás lefolytatását?

Általában minden anyag esetében szükség lehet lektorálásra, de úgy gondoljuk, abban az esetben elengedhetetlen, amikor a lefordított anyag nagyobb nyilvánosság elé kerül, így cikkek, gépkönyvek, felhasználói útmutatók, valamint abban az esetben is, amikor jogi dokumentum fordításáról van szó.

Milyen árak érvényesek a piacon?

A piaci gyakorlat azt mutatja, hogy a lektorálás a fordítási árak 50 %-a szokott lenni, viszont vannak olyan esetek is, amikor a már lefordított anyag lektorálása helyett az újrafordítás válik indokolttá. Ebben az esetben a szakfordítás tarifái válnak irányadóvá.

Lektorálás leggyakoribb esetei

 • doktori értekezések – tézisfüzetek - absztrakt
 • gépkönyvek, használati utasítások
 • termékleírások
 • új termék külföldi piacon történő bevezetése
 • marketinganyagok
 • weboldal tartalmi elemeinek szakszerű ellenőrzése
 • szerződések

A lektoráláshoz időre van szükség

Amennyiben az anyag, dokumentum fordítása irodánknál történik, a lektorálást egy második, lektorálásért felelős nyelvi szakember végzi, így a szakfordításhoz képest a szakfordítás és lektorálás folyamata hosszabb lesz.

Abban az esetben is kérhet lektorálást, ha az anyagot, dokumentumot nem velünk fordíttatta. Irodánk vállalja magyar szöveg lektorálást is.

Kérjen árajánlatot tőlünk online, 1 órán belül válaszolunk!

ÁRAJÁNLAT

LEKTORÁLÁS - ÜGYMENET


nyelvi lektorálás árak

LEKTORÁLÁS ÁRAK


Drágább, mint a fordítás? Maga a lektorálás nem drágább, mint a szakfordítói munka, a piacot tekintve a lektorálás a fordítási ár 50%-a szokott lenni.  Van, hogy a hibák száma miatt az újrafordítás válik indokolttá, ebben az esetben a szakfordítás piaci árai lesznek irányadók.

Elszámolás alapja?

A lektorálás árak kialakításánál a következőkből kell kiindulni.

Különbséget kell tenni a forrásnyelvi vagy célnyelvi leütés és karakter között. Leütés alatt értjük az alfanumerikus karaktereket (tehát minden, ami szám vagy betű), de a leütésbe tartozik a szóköz is. Az elszámolási alapot nálunk a karakterek adják, ezt a szóközök száma nem növeli, így az elszámolási alap is kedvezőbben alakul.

Irodánk kiindulási alapja mindig a forrásnyelvi karakter (amennyiben van forrásnyelv és célnyelv külön) tehát amely nyelvről történt a fordítás. Forrásnyelv hiányában (például külföldi cserediák PhD értekezésének lektorálásakor) mindig nehezebb dolgunk van, hiszen esetenként a nyelvi lektor az, aki „kitalálja” a szerző mire gondolt. 

Mikor szükséges fizetnem?

Magánszemélyek esetében az anyag átadása napján elektronikus számlát állítunk ki, amely kiegyenlítésére Önnek 15 napja van . Amennyiben kényelmesebbnek találja a személyes találkozót, abban az esetben készpénzes kiegyenlítésre is lehetősége van.

Vállalati ügyfeleink esetében 15 vagy 30 napos, rugalmas fizetési határidőt szoktunk kínálni, előleget csupán 200 000 Ft értékű megbízásnál kérünk be, az előleg a megbízási díj 20 %-a szokott lenni.

Mitől függ a határidő? Mindenképpen figyelembe vesszük az Ön igényét, azaz mikorra szükséges késznek lennie a lektorált anyagnak, de leginkább attól függ, mennyi munka van a javítással

KÉRJEN TŐLÜNK ÁRAJÁNLATOT!

MI TÖRTÉNHET, HA NEM LEKTORÁLTATJA AZ ANYAGOT?


 • bizonyos ügymenetet lassíthat, ha az anyagot/szerződést a befogadó intézmény vállalat visszautasítja
 • termékeket hívhatnak vissza a piacról
 • piacon a potenciális partnerek nem veszik komolyan
 • vállalatát komolytalan színekben tüntetik fel a nemzetközi/hazai piacon
 • pályázatoknál hiánypótlási szakaszban visszautasíthatják kérelmét
 • célpiacon a terméke, üzenete nem ér célt
 • félrefordított bakit az internet nem felejt, ebben az esetben nehezen korrigálható a hiba

lektorálás árak hivatalos lektor által

MI A KÜLÖNBSÉG A LEKTOR ÉS FORDÍTÓ KÖZÖTT?


A fordító

 • mondatról mondatra, a legkisebbtől a legnagyobb egységig, azaz a betűtől az egész írásműig halad. Az alapoktól így jut el fokozatosan a teljes építményig.
 • nunka közben az éppen megalkotott mondat legszűkebb környezetét, az azt közvetlenül megelőző és követő mondatot tartja szem elött, azaz mikroszinten mozog.
 • nemcsak fordít, hanem folyamatosan ellenőrzi is az általa már elkészített szövegrészeket. Ez az értékelés és felülbírálás saját magára irányul, ezért önektorálás néven ismeretes.


A lektor

 • globális stratégiát követve a kész szöveg egészéhez viszonyítja az egyes mondatok nyelvi, tartalmi és egyéb megfelelését, ill. kölcsönös összefüggéseit.
 • más szakemberek fordítását olvassa, amivel együtt jár, hogy egy tőle idegen gondolkodásmóddal és stílussal kell azonosulnia.

Forrás: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

A különbségeket a következő táblázat szemlélteti:

 Fordító Lektor
 Kiindulópont forrásnyelvi szövegcélnyelvi szöveg
 Főtevékenység szövegalkotás, ekvivalencia-teremtésszövegértékelés, ekvivalencia-ellenőrzés
 Stratégia mondatról mondatra, mikroszintűteljes szöveg, makroszintű
 Ellenőrzés módja önellenőrzésmás munkájának ellenőrzése

Forrás: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

LEKTORÁLÁSI ELVEK


Brian Mossop könyvében foglalja össze a lektorálásra vonatkozó ismereteket, „A lektorálási elvek összegzése” (Summary of Revision Principles) című művében a következő 20 tanácsot adja:

 1. Ha a lektorálás kezdetén sok hibát találunk a fordításban, mérlegeljük, hogy a lektorálás helyett újrafordítsuk-e a szöveget.
 2. Ha a fordítás a forrásnyelvi szöveg nélkül vagy második olvasatra sem érthető, akkor mindenképpen szükség van javításra.
 3. Ne azt kérdezzük, hogy egy mondatot lehet-e, hanem kell-e javítani. Tartsuk szem előtt a fordítás felhasználóit és rendeltetését, hogy minél kevesebbet javítsunk.
 4. Inkább kevésbé javítsunk, mint hogy átírjuk a mondatokat.
 5. Csökkentsük minimálisra az elrontás lehetőségét úgy, hogy nem változtatunk, ha valamiben nem vagyunk biztosak.
 6. Csökkentsük minimálisra a lektorálás idejét az egynyelvű átolvasással, hacsak a hosszasabb összehasonlítást meg nem kívánja a félrefordítás vagy a kihagyás valószínősége (nehéz szöveg, gyakorlatlan fordító stb.) és az ilyen hibák következményei.
 7. Nyelvi vagy stilisztikai javítás esetén ellenőrizzük, hogy nem okoztunk-e félrefordítást.
 8. Ellenőrizzük, hogy a változtatás nem kíván-e meg változtatást máshol is a mondatban vagy egy szomszédos mondatban.
 9. Ne hagyjuk, hogy a makroszintű szövegrészek elvonják a figyelmünket a mikroszintű hibákról.
 10. Ne hagyjuk, hogy a megfogalmazás elvonja a figyelmünket a jelentésbeli hibákról (értelmetlenség, ellentmondás stb.)
 11. A számokat ugyanúgy ellenőrizzük, mint a szavakat; azok is részei a tartalomnak.
 12. Úgy dolgozzunk, hogy minél jobban bele tudjuk élni magunkat az olvasó helyzetébe.
 13. Úgy dolgozzunk, hogy egyensúlyba tudjuk hozni a fordítás pontosságát és olvashatóságát.
 14. A végső elemzésben inkább hagyatkozzunk az olvasó igényeire, mint a megrendelő kéréseire.
 15. Tartózkodjunk az azonnali ítélkezéstől: győződjünk meg arról, hogy a fordítás első oldalán nincsenek helyesírási és nyomdahibák.
 16. Mások munkájának a lektorálásakor ne végezzünk olyan változtatást, amelyet nem tudunk megindokolni.
 17. Ne kényszerítsük másokra saját fordítói szemléletünket.
 18. Ne kényszerítsük másokra saját nyelvhasználatunkat.
 19. Gondoskodjunk arról, hogy a lektorálás teljes mértékben hasznára váljon a megrendelőnek és az olvasónak: győződjünk meg minden kézzel írt változtatás átvezetéséről és valamennyi változtatás elmentéséről, mielőtt a szöveget elküldjük a megrendelőnek.
 20. Ha valamit nem sikerült megoldanunk, valljuk be a megrendelőnek.

[Brian Mossop 2001: 149 in: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 41-42]

nyelvi lektorálás árak tapasztalt fordítók által

MIÉRT TAPASZTALHATÓ ÁRBAN ELTÉRÉS A PIACON?


 • A sürgős, szaknyelvi vagy kreatív szövegek esetén a lektorálás árak magasabbak, míg az egyszerű, hosszú és nem sürgős szövegek javításának díja kedvezőbben alakulhat.
 • A szakmában elismert lektorok díja magasabb, mint pályakezdő szakembereké.
 • Fontos megjegyezni, hogy a lektori munka nem könnyű feladat, összetett kompetenciát igényel és ez is egy szakma. Jó nyelvérzékkel megáldott diák, más területen tevékenykedő szakember aligha tudja ellátni a feladatot.

Felhasznált irodalom

 • Brian Mossop (2001: 149) in: Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 41-42
 • Horváth Péter Iván (2009): A lektori kompetencia, Doktori Értekezés, Nyelvtudományi Doktori Iskola, ELTE-BTK, p 27.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsuk. Amennyiben tovább használod weboldalunkat, úgy elfogadod a cookie-kat. A részletekért kattints ide!